Oznámenia ohľadom regulovaného zníženia hladiny vôd. Vzhľadom na nutnosť opravy hrádze na drži vodného diela Gabčíkovo - Hrušovská zdrž-Čuňovo. Viď nižšie plán opatrení a zakaz lovu rýb ↓

Kontakt pre pomoc pri záchrane rýb a iných vodných živočíchov:  hlavný ichtiológ pán Horčička Marek

tel.: 0948 760 735
Všetci členovia MO SRZ Šamorín, ktorí sa zúčastnia záchranných prác, budú mať splnenú  brigádnickú povinnosť za rok 2021

POZVÁNKA NA VČS


MIESTNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU ŠAMORÍN POZÝVA ČLENOV MO NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 26.09.2021 O 9.00HOD. V MESTSKOM KULTÚRNOM DOME ŠAMORÍN.
PROGRAMOM VČS BUDE PREROKOVANIE DÔLEŽITÝCH OTÁZOK SPOJENÝCH S VEDENÍM MO.

Výbor MO


MEGHÍVÓ AZ ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSRE

A SOMORJAI HORGÁSZ SZÖVETSÉG HELYI SZERVEZETE ÉVZÁRÓ TAG- GYŰLÉST TART 2021.26.09-ÉN, 9.00ÓRAI KEZDETTEL A SOMORJAI KULTURHÁZ NAGYTERMÉBEN, AMELYRE MEGHÍVJA TAGSÁGÁT.
MIVEL FONTOS KÉRDÉSEK KERÜLNEK MEGVITATÁSRA, KÉRJÜK A TAGSÁGOT SZÍVESKEDJÉK MEGJELENNI.

Vezetőség

OZNÁMENIE 1

Výbor MO SRZ Šamorín oznamuje členom, že organizácia brigád pre rok 2021 bude pokračovať podľa plánovaného ROZPISU BRIGÁD NA VODÁCH MO SRZ ŠAMORÍN PRE ROK 2021 tj. od 17.4.2021.

Uvoľnenie organizovania brigád podľa plánu umožňuje výnimka Ministerstva vnútra SR zo zákazu vychádzania pre pobyt v prírode pre okresy s druhým stupňom varovania s dodržaním individuálnych ochranných opatrení proti šíreniu Covid - 19.

Výbor MO SRZ Šamorín


OZNÁMENIE 2

Oznamujeme našim členom, že predaj povoleniek je ukončený!

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov rok 2021

Oznamujeme členom MO SRZ Šamorín, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 /koronavírus/, je do odvolania zrušený osobný predaj členských známok a povolení na rybolov s osobným kontaktom v kancelárii MO Šamorín SRZ. Predaj bezkontaktnou formou bude prebiehať od  29.12.2020  do 27.5.2021 nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia  (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com  ,  po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov sumu  uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900       

(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov / vzhľadom na pretrvávajúci zákaz vychádzania/ pošle poštou  na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie  taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať. 

 Za neodpracovanú brigádu za rok 2020 sa poplatok znižuje na polovicu t.j. 15€.Poplatok nemôže byť úplne zrušený, nakoľko sa niektoré brigády uskutočnili podľa plánu.

Výbor MO SRZ Šamorín

 

Prosím ctených členov nežiadať o povolenky cez formulár, ale vyššie uvedeným mailom! Ďakujem za porozumenie!  Mária Orosová

Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020. Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe.Je možné predĺženie platnosti obmedzenia!

Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.

Na základe výnimky uvedenej v bode B.1. 3 zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť. Predaj kaprov v exteriéri je teda povolený.

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 19. decembra 2020 porušením zákazu vychádzania.
Ak je to vo Vašich možnostiach, vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť iným spôsobom napr. "na diaľku" (vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 poštou na OZ SRZ, jej kontrola poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených s výdajom povolení bezhotovostne, následne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami poštou).

Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 31. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.

Podľa § 1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho prijala vhodné opatrenia.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opatrenia sa môžu meniť a je potrebné sledovať aktuálnu situáciu. V prípade, že dôjde k zmene opatrení, hneď ako to bude možné, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a zverejnené na webovej stránke SRZ.

S pozdravom

Mgr. Barbara Schlesingerová

vedúca organizačno-právneho odboru

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina


Príjem nových členov je momentálne pozastavený!
 Mária Orosová

Vítame Vás na stránkach MO SRZ Šamorín, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Šamoríne, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej,        zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !

Naše rybárske revíry