Vítame Vás na stránkach MO SRZ Šamorín

ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Šamoríne, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.
Výbor MO SRZ Šamorín ďakuje všetkým sponzorom, rybárom aj nerybárom, ktorí svojou pomocou, či už finančnou, alebo inou prispievajú ku zveľadeniu našej organizácie.
PETROV ZDAR !


DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE!
Výbor MO SRZ Šamorín upozorňuje členov MO SRZ Šamorín na nasledujúce základné povinnosti:
 
Do 15.januára nasledujúceho roka odovzdať riadne vyplnený Záznam o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch, vrátane riadne vyplneného Celoročného sumáru úlovkov podľa druhov rýb na rybárskych revíroch (viď tabuľka na konci Záznamu)
Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ z Vyhlášky MžP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 o rybárstve §14 odst. 21 
Zaplatiť členské príspevky (členskú známku) najneskôr do 31.marca kalendárneho roka.
Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ zo Stanov SRZ §6, bod 2, odst a)   
Nesplnením tejto základnej povinnosti bude člen považovaný za nového člena, s tým, že bude musieť uhradiť poplatok ako pri zápise do SRZ!
          Výbor MO SRZ Šamorín

Článok XX. smernica SRZ

Rybársky lístok 

1. Podľa § 12 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov. Rybárske lístky vydáva obec, mesto, v hlavnom - meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť. 

2. Cena rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa prílohy - Sadzobník správnych poplatkov. Oslobodenie od poplatku za vydanie rybárskeho lístka nezbavuje osobu od povinnosti mať rybársky lístok pri sebe pri výkone rybárskeho práva.


Stránkové dni a hodiny na rok 2024
Január - máj  

Štvrtok 17:00-19:00

Predaj povolení na rybolov je možné žiadať aj mailom na adrese:  srzmosamorin@gmail.com

 Vydávanie  povolení na rybolov pre rok  2024

          
       Predaj povoleniek na rybolov v roku 2024 bude prebiehať každý štvrtok( mimo štátne sviatky), od 1.JANUÁRA 2024 /prevodom/ a od 4. JANUÁRA do 31.MÁJA 2024 aj osobne v kancelárii MO SRZ Šamorín, Obilná 2 -budova bývalého daňového úradu  v čase od 17:00 do 19:00 hod.

Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou (platba musí prebehnúť až 1. januára) a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky/treba ju zaplatiť najneskôr do 31.3-2024/ a rybárskeho povolenia  (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu :  srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu-príspevok na zarybnenie, popr. iných poplatkov. Sumu  uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900       
(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov doručí na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie  poštou na adresu, ktorú uvedie. 
 Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať. 
Mária Orosová
  
Výbor MO SRZ Šamorín

Naše rybárske revíry