Vítame Vás na stránkach MO SRZ Šamorín

ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Šamoríne, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.
Výbor MO SRZ Šamorín ďakuje všetkým sponzorom, rybárom aj nerybárom, ktorí svojou pomocou, či už finančnou, alebo inou prispeli ku zveľadeniu našej organizácie.
PETROV ZDAR !

Oznámenie o dorybnení zvyšných vôd MO SRZ Šamorín 
Zarybnenie sa  konalo 12.5.2022 
Zarybnené jazerá: 
Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1
Štrkovisko Šamorín 2 3990-1
Štrkovisko Hubice 2 3330-1
Štrkovisko Mliečno 2 3710-1
2.5.2022 bolo zarybnené aj šťukou rýchlenou(plôdik)
Malý Dunajč.5 2 1230-1: 2000ks  
Hviezdoslavov 2 3340-1: 100ks

Oznamujeme preto našim členom, že odo dňa 23.4.2022 a následne od 12.5.2022 do 20.5.2022 bude všeobecný zákaz lovu rýb na všetkých vodách . Lov rýb bude možný od 21.5.2022. 🎣🎣🎣🎣🎣
Petrov zdarRYBÁRSKA STRÁŽ


V záujme zlepšenia fungovania činnosti našej rybárskej organizácie a za účelom zlepšenia a zvýšenia kontrolnej činnosti v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákona pri výkone rybárskeho práva, hľadáme záujemcov o miesta nových členov rybárskej stráže.


Všetkým záujemcom o miesto v rybárskej stráži oznamujeme, že možnosť prihlásiť sa trvá do 30.5.2022


Člen rybárskej stráže musí spĺňať podmienky stanovené zákonom o rybárstve a absolvovať školenie, na ktoré bude vyslaný.
23 (3) Za člena rybárskej stráže okresný úrad vymenuje fyzickú osobu, ktorá:
a) dosiahla vek najmenej 21 rokov
b) je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo v posledných troch rokoch sa nedopustila priestupku na úseku rybárstva
c) má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
d) je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon činnosti rybárskej stráže
e) je plne spôsobilá na právne úkony,
f) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže
g) zložila sľub podľa odseku 9
h) písomne o to požiada užívateľa
Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky a máte záujem o vykonávanie činnosti rybárskej stráže, kontaktujte výbor MO SRZ Šamorín, mailom na srzmosamorin@gmail.com 

Výbor MO SRZ Šamorín Vydávanie   členských známok a povolení na rybolov pre rok  2023

          

       Predaj povoleniek na rybolov v roku 2023 bude prebiehať každý štvrtok( mimo štátne sviatky), a určený pondelok, od 1.JANUÁRA 2023 /prevodom/ a od 9.JANUÁRA v kancelárii do 31.MÁJA 2023, v kancelárii MO SRZ Šamorín, Obilná 2 -budova daňového úradu  v čase od 17:00 do 19:00 hod.

Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia  (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu :  srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov. Sumu  uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900       

(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov doručí na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie  poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať. 

Mária Orosová

Výbor MO SRZ Šamorín

  

Naše rybárske revíry