Oznámenie o dorybnení zvyšných vôd MO SRZ Šamorín 
Zarybnenie sa  konalo 12.5.2022 
Zarybnené jazerá: 
Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1
Štrkovisko Šamorín 2 3990-1
Štrkovisko Hubice 2 3330-1
Štrkovisko Mliečno 2 3710-1
2.5.2022 bolo zarybnené aj šťukou rýchlenou(plôdik)
Malý Dunajč.5 2 1230-1: 2000ks  
Hviezdoslavov 2 3340-1: 100ks

Oznamujeme preto našim členom, že odo dňa 23.4.2022 a následne od 12.5.2022 do 20.5.2022 bude všeobecný zákaz lovu rýb na všetkých vodách . Lov rýb bude možný od 21.5.2022. 🎣🎣🎣🎣🎣
Petrov zdar



RYBÁRSKA STRÁŽ


V záujme zlepšenia fungovania činnosti našej rybárskej organizácie a za účelom zlepšenia a zvýšenia kontrolnej činnosti v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákona pri výkone rybárskeho práva, hľadáme záujemcov o miesta nových členov rybárskej stráže.


Všetkým záujemcom o miesto v rybárskej stráži oznamujeme, že možnosť prihlásiť sa trvá do 30.5.2022


Člen rybárskej stráže musí spĺňať podmienky stanovené zákonom o rybárstve a absolvovať školenie, na ktoré bude vyslaný.
23 (3) Za člena rybárskej stráže okresný úrad vymenuje fyzickú osobu, ktorá:
a) dosiahla vek najmenej 21 rokov
b) je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo v posledných troch rokoch sa nedopustila priestupku na úseku rybárstva
c) má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
d) je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon činnosti rybárskej stráže
e) je plne spôsobilá na právne úkony,
f) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže
g) zložila sľub podľa odseku 9
h) písomne o to požiada užívateľa
Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky a máte záujem o vykonávanie činnosti rybárskej stráže, kontaktujte výbor MO SRZ Šamorín, mailom na srzmosamorin@gmail.com 

Výbor MO SRZ Šamorín



Po dlhej dobe Vás opäť srdečne pozývame na tradičné rybárske preteky. 

Konať sa budú na obvyklom mieste štrkovisko Mliečno.
Detské preteky sa budú konať 1.5.2022     od 8:00 do 11:00 hod.

Preteky dospelých sa budú konať 8.5.2022 od 7:00 do 12:00hod.
Pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny. Tešíme sa na vašu účasť.
Výbor MO SRZ Šamorín.

 

     Vydávanie členských známok a povolení na                                            rybolov rok  2022

          

       Predaj povoleniek na rybolov v roku 2022 bude prebiehať každý štvrtok( mimo štátne sviatky),  od januára 2022 do mája 2022, v kancelárii MO SRZ Šamorín, Obilná 2 -budova daňového úradu  v čase od 17:00 do 19:00 hod.

Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia  (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu :  srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov. Sumu  uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900       

(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov doručí na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie  poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať. 

Mária Orosová

Výbor MO SRZ Šamorín

 

Prosím ctených členov NEŽIADAŤ o povolenky, výstupy a prestupy cez formulár na tomto webe, ale  uvedeným mailom!   srzmosamorin@gmail.com            
Ďakujem za porozumenie!!!!
Mária Orosová

         Kandidatúra do výboru MO                                SRZ Šamorín


   Výbor MO SRZ Šamorín oznamuje členom MO, že v priebehu budúceho roka  2022, sa uskutočnia voľby do výboru MO na nasledujúce štvorročné obdobie. Predpokladaný termín volieb je plánovaný na VČS 2022 v mesiaci február, alebo marec, resp. podľa pandemickej situácie v SR.
Kandidovať do výboru môže každý člen MO s tým, že 10.1.2022 doručí výboru MO ( mail: srzmosamorin@gmail.com ), alebo do schránky organizácie ,vyplnenú priloženú prihlášku, priloženú pod textom.

                                                                                                 Výbor MO SRZ Šamorín





Vítame Vás na stránkach MO SRZ Šamorín, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Šamoríne, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej,  zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

Výbor MO SRZ Šamorín ďakuje všetkým sponzorom, rybárom aj nerybárom, ktorí svojou pomocou, či už finančnou, alebo inou prispeli ku zveľadeniu našej organizácie.

PETROV ZDAR !

Naše rybárske revíry