Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu