Rybársky poriadok 

                              Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šamorín


   MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK


Pre výkon rybárskeho práva na vodách obhospodarovaných MO SRZ Šamorín platí Zákon o rybárstve č.216/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2019, Vykonávacia vyhláška č. 381/2018 Z. z. z 29.11.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 a Rybársky poriadok pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, Lipňového zväzového povolenia a Zvláštneho povolenia na lov rýb platný od 1.1.2020. Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku maximálne 40ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. V prípade záujmu má člen SRZ po vyčerpaní stanoveného množstva možnosť zakúpiť ďalšie povolenie.

Osobitné ustanovenie pre výkon rybárskeho práva na revíroch MO SRZ Šamorín:

Zakazuje sa vjazd motorovým vozidlom do oploteného areálu štrkoviska v Mliečne a na upravené časti okološtrkoviska v Hviezdoslavove( vjazdna novovybudované chodníky a upravený terén pri trafostanici).            V prípade nedodržania zákazu bude toto porušenie Rybárskeho poriadku postúpené na disciplinárnu komisiu MO SRZ Šamorín.

Osobitné ustanovenie pre výkon rybárskeho práva členov MO SRZ Šamorín:

Členovia MO SRZ Šamorín sú povinní odpracovať brigádu formou verejnoprospešných prác na revíroch obhospodarovaných MO a pozemkoch k nim priľahlým. V prípade, že si člen MO nesplní uvedenú povinnosť, je povinný zaplatiť poplatok vo výške 40.-EUR.  Rozsah a výšku príspevku v jednotlivých rokoch platnosti tohto Miestneho rybárskeho poriadku stanoví výbor MO. Od vykonania brigády sú oslobodení: ženy, deti a mládež do 18 rokov, invalidní dôchodcovia ZŤP a všetci členovia MO, ktorí dovŕšili 65 rokov života. Brigády budú organizované v zmysle schváleného plánu brigád. 

Na brigádu je člen povinný priniesť členský preukaz, do ktorého mu bude vyznačené absolvovanie brigády. Bez záznamu v členskom preukaze nebude účasť na brigáde uznaná.

Revíry MO SRZ Šamorín :

Na nižšie uvedených revíroch je lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany, vrátane kapra.

2-1230-1-1 Malý Dunaj č.5 - Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.

2-0520-1-1 Dunaj č.3 Ľavostranný priesakový kanál VD (SRZ Rada Žilina) - Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej ochrany, vrátane kapra.
 V úseku od objektu " Priepusť " 4km po vzdúvací objekt 2,250 km je lov rýb povolený aj pre držiteľov miestneho kaprového povolenia vydaného MO SRZ Šamorín. Revír nie je hraničná voda. Lovná miera: zubáč veľkoústy min. 60 cm, sumec veľký min. 90 cm, mrena severná a boleň dravý min. 50 cm, jalec hlavatý a jalec tmavý min. 35 cm, jalec maloústy min. 25 cm, ostriež zelenkavý max. 10 cm.!!! pleskáč vysoký min.40cm.

Na nižšie uvedených revíroch je Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Lov kapra je povolený od 1.januára do 31. decembra.

2-3330-1-1 Štrkovisko Hubice (0,5ha) - Ostatná vodná plocha štrkoviska pri obci Hubice. Križovatka ciest Šamorín - Senec a Štvrtok n/O. - Lehnice.

2-3340-1-1 Štrkovisko Hviezdoslavov (1ha) Ostatná vodná plocha štrkoviska v obci Hviezdoslavov. Pri lesíku "Németcsók".

2-3570-1-1 Štrkovisko Kvetoslavov (1,5ha) Vodná plocha štrkoviska v obci Kvetoslavov. Pri železničnej trati.

2-3990-1-1 Štrkovisko Šamorín (0,5ha) - Vodná plocha štrkoviska pri Šamoríne po ľavej strane hlavnej

cesty v smere od Bratislavy.

2-3710-1-1 Štrkovisko Mliečno (2ha) - Vodná plocha štrkoviska pred obcou Mliečno v smere od Dunajskej Stredy.

2-2960-1-1 Štrkovisko Blatná n/O. (2ha) - Vodná plocha štrkoviska pri obci Blatná na Ostrove.

2-4000-1-1 Štrkovisko Šámot (1,5ha) - Vodná plocha štrkoviska pri obci Šámot.

Záverečné ustanovenie

Tento miestny rybársky poriadok nadobúda platnosť dňom 1. Januára 2023 a platí do 31.12.2025

Miestny rybársky poriadok je záväzný pre výkon rybárskeho práva v revíroch obhospodarovaných MO SRZ Šamorín a platí pre všetkých rybárov, členov aj nečlenov SRZ.

Vypracoval: Výbor MO SRZ Šamorín                                                                                                                                     Schválil: Odborný pracovník Rady SRZ, ichtyológ pre Bratislavskú oblasť- Ing. Martin Farský

V Šamoríne, dňa 11.11.2022                                                                     Výbor MO SRZ Šamorín