Rybársky poriadok

       MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

PRE ROKY 2015 - 2017

Pre výkon rybárskeho práva na vodách obhospodarovaných MO SRZ Šamorín platí Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2002, Vykonávacia vyhláška č. 185/2006 Z.z. zo 17.marca 2006 s účinnosťou od 15.apríla 2006 a Rybársky poriadok na vody kaprové pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) (ZRP-K) vydaný Radou SRZ Žilina - platný od 1.1.2015. Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku maximálne 50ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Po vyčerpaní stanoveného množstva má člen SRZ v prípade záujmu nárok na zakúpenie ďalšieho povolenia.

Osobitné ustanovenie pre výkon rybárskeho práva členov MO SRZ Šamorín :

Pre roky 2015 - 2017 udelilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle §39 odst. r) Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. výnimku, ktorou sa lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povoľuje od 15.mája vrátane uvedeného dátumu na štrkoviskách obhospodarovaných MO SRZ Šamorín (viď informácia v nižšie uvedenom zozname revírov).

Na Čilistovskom kanáli - Lagúne upravuje pravidlá lovu Zmluva o spolupráci medzi SRZ Rada Žilina, MO SRZ Šamorín a Hotel Kormorán Slovakia,s.r.o. zo dňa 5.10.2007, ktorá bola uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na ľavej strane Lagúny (strana od hotela Kormorán) je lov povolený len z označených posedov 1-5. Z uvedených posedov je lov rýb zakázaný v dobe od 15.júna do 31.augusta v čase od 9.00hod. do 17.00hod.. Do oploteného priestoru Lagúny je zakázaný vjazd bicyklom a zakázaný je i prechod bicyklom cez most Lagúny!!

Zakazuje sa vjazd motorovým vozidlom do oploteného areálu štrkoviska v Mliečne a k vodnej ploche Lagúny v Čilistove. V prípade nedodržania zákazu bude toto porušenie Rybárskeho poriadku postúpené na disciplinárnu komisiu MO SRZ Šamorín.

Členovia MO SRZ Šamorín sú povinní odpracovať 4 hodiny verejnoprospešných prác na revíroch obhospodarovaných MO a pozemkoch k nim priľahlým. V prípade, že si člen MO nesplní uvedenú povinnosť, je povinný zaplatiť poplatok vo výške 20.-EUR. Od vykonania brigády sú oslobodení: ženy, deti a mládež do 18 rokov, dôchodcovia a invalidní dôchodcovia. Brigády budú organizované v zmysle schváleného plánu brigád.

Revíry MO SRZ Šamorín :

2-1230-1-1 Malý Dunaj č.5 - kaprový začlenený do celozväzovej povolenky - čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov - Nová Dedinka po cestný most Jelka - Eliášovce. Lov rýb je povolený po celý rok pri dodržaní druhového hájenia,

2-3330-1-1 Štrkovisko Hubice (0,5ha) - križovatka ciest Šamorín - Senec a Štvrtok n/O. - Lehnice. Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája.

2-3340-1-1 Štrkovisko Hviezdoslavov (0,5ha) pri lesíku "Németcsók". Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochranypovolený od 15.mája.

2-3570-1-1 Štrkovisko Kvetoslavov (1,5ha) pri železničnej trati. Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája.

2-3990-1-1 Štrkovisko Šamorín (0,5ha) - Bratislavská cesta. Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája.

2-3710-1-1 Štrkovisko Mliečno (2ha) - pri obci Mliečno. Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája.

2-2960-1-1 Štrkovisko Blatné n/O. (2ha) - pri obci Blatné n/O. Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája.

2-4000-1-1 Štrkovisko Šámot (1,5ha) - pri obci Šámot. Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája

2-0520-1-1 Čilistovský kanál - Lagúna (3ha) - pri obci Čilistov. Lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája.

Záverečné ustanovenie

Tento miestny rybársky poriadok nadobúda platnosť dňom 1. Januára 2015 a platí až do odvolania.

Platnosť doterajšieho miestneho rybárskeho poriadku platného od 1.1.2012 končí dňom 31.12.2014.

Miestny rybársky poriadok je záväzný pre výkon rybárskeho práva v revíroch obhospodarovaných MO SRZ Šamorín a platí pre všetkých rybárov, členov aj nečlenov SRZ.

V Šamoríne, dňa 18.12.2014

Výbor MO SRZ Šamorín