Rybársky poriadok

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šamorín

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK


Pre výkon rybárskeho práva na vodách obhospodarovaných MO SRZ Šamorín platí Zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2019, jeho vykonávacia vyhláška a Spoločný rybársky poriadok pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, Lipňového zväzového povolenia a Zvláštneho povolenia na lov rýb platný od 1.1.2019. Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku maximálne 40ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého.V prípade záujmu má člen SRZ po vyčerpaní stanoveného množstva možnosť zakúpiť ďalšie povolenie.

Osobitné ustanovenie pre výkon rybárskeho práva na revíroch MO SRZ Šamorín:

Zakazuje sa vjazd motorovým vozidlom do oploteného areálu štrkoviska v Mliečne. V prípade nedodržania zákazu bude toto porušenie Rybárskeho poriadku postúpené na disciplinárnu komisiu MO SRZ Šamorín. Vo všetkých rybárskych revíroch v užívaní MO SRZ Šamorín je zakázaný lov pod ľadom.

Osobitné ustanovenie pre výkon rybárskeho práva členov MO SRZ Šamorín:

Členovia MO SRZ Šamorín sú povinní odpracovať 4 hodiny verejnoprospešných prác na revíroch obhospodarovaných MO a pozemkoch k nim priľahlým. V prípade, že si člen MO nesplní uvedenú povinnosť, je povinný zaplatiť poplatok vo výške 30.-EUR. Od vykonania brigády sú oslobodení: ženy, deti a mládež do 18 rokov, dôchodcovia a invalidní dôchodcovia. Brigády budú organizované v zmysle schváleného plánu brigád.

Revíry MO SRZ Šamorín :

2-1230-1-1 Malý Dunaj č.5 - Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.

2-0520-1-1 Dunaj č.3 Ľavostranný priesakový kanál VD (SRZ Rada Žilina) - Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. V úseku od objektu "Priepusť" 4km po vzdúvací objekt 2,250 km je lov rýb povolený

pre držiteľov miestneho kaprového povolenia vydaného MO SRZ Šamorín. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda. Lovná miera: amur biely 80 cm.

Na nižšie uvedených revíroch je Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-3330-1-1 Štrkovisko Hubice (0,5ha) - Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Hubice. Križovatka ciest Šamorín - Senec a Štvrtok n/O. - Lehnice.

2-3340-1-1 Štrkovisko Hviezdoslavov (0,5ha) Vodná plocha štrkoviska (1 ha) v obci Hviezdoslavov. Pri lesíku "Németcsók".

2-3570-1-1 Štrkovisko Kvetoslavov (1,5ha) Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Kvetoslavov. Pri železničnej trati.

2-3990-1-1 Štrkovisko Šamorín (0,5ha) - Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri Šamoríne po ľavej strane hlavnej cesty od Bratislavy.

2-3710-1-1 Štrkovisko Mliečno (2ha) - Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Mliečno. Pri obci Mliečno.

2-2960-1-1 Štrkovisko Blatná n/O. (2ha) - Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Blatná na Ostrove.

2-4000-1-1 Štrkovisko Šámot (1,5ha) - Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Šámot.

Záverečné ustanovenie

Tento miestny rybársky poriadok nadobúda platnosť dňom 1. Januára 2019 a platí až do odvolania.

Platnosť doterajšieho miestneho rybárskeho poriadku platného od 1.1.2018 končí dňom 31.12.2018.

Miestny rybársky poriadok je záväzný pre výkon rybárskeho práva v revíroch obhospodarovaných MO SRZ Šamorín a platí pre všetkých rybárov, členov aj nečlenov SRZ.

V Šamoríne, dňa 17.12.2018 Výbor MO SRZ Šamorín