Prehľad o úlovkoch

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE
Výbor MO SRZ Šamorín upozorňuje členov MO SRZ Šamorín na nasledujúce základné povinnosti:

Do 15.januára nasledujúceho roka odovzdať riadne vyplnený Záznam o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch vrátane riadne vyplneného Celoročného sumáru úlovkov podľa druhov rýb na rybárskych revíroch (viď tabuľka na konci Záznamu)Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ z Vyhlášky MžP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 o rybárstve §14 odst. 21

Zaplatiť členské príspevky (členskú známku) najneskôr do 31.marca kalendárneho rokaUvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ zo Stanov SRZ §6, bod 2, odst a)
Nesplnením tejto základnej povinnosti bude člen považovaný ako za nového člena s tým, že bude musieť uhradiť poplatok ako pri zápise do SRZ!
Výbor MO SRZ Šamorín

Vyplnený záznam o dochádzke k vode a úlovkoch treba odovzdať do 15.01.2024 ! Prosíme rybárov o ich odovzdanie  do otvoru na dverách kancelárie

MO SRZ Šamorín .