Prehľad o úlovkoch

Vyplnený prehľad o úlovkoch treba odovzdať do 15.01.2021 do otvoru vo dverách  kancelárie MO SRZ Šamorín . Po tomto termíne  sa prehľady berú ako neodovzdané, a nemusí Vám byť vydané povolenie na rybolov v danom roku.