Dôležité oznamy

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE!
Výbor MO SRZ Šamorín upozorňuje členov MO SRZ Šamorín na nasledujúce základné povinnosti:Do 15.januára nasledujúceho roka odovzdať riadne vyplnený Záznam o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch, vrátane riadne vyplneného Celoročného sumáru úlovkov podľa druhov rýb na rybárskych revíroch (viď tabuľka na konci Záznamu)
Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ z Vyhlášky MžP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 o rybárstve §14 odst. 21
Zaplatiť členské príspevky (členskú známku) najneskôr do 31.marca kalendárneho roka.
Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ zo Stanov SRZ §6, bod 2, odst a)
Nesplnením tejto základnej povinnosti bude člen považovaný za nového člena, s tým, že bude musieť uhradiť poplatok ako pri zápise do SRZ!
Výbor MO SRZ Šamorín

§6

Práva a povinnosti členov zväzu

1. Práva členov zväzu :

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu podľa volebného poriadku,

b) zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu priamo na členskej schôdzi alebo

prostredníctvom volených zástupcov,

c) podávať návrhy, podnety a sťažnosti v organizačnej zložke v ktorej je členom, obracať sa s

dopytmi na orgány zväzu,

d) byť informovaný o činnosti organizačnej zložky, v ktorej je členom a o činnosti zväzu,

e) zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje zväz alebo jeho organizačné

zložky,

f) na podiel z majetku len pri zániku SRZ likvidáciou a to pomerne podľa dĺžky členstva

g) zúčastňovať sa na členských schôdzach, a iných akciách organizovaných organizačnou

zložkou.

2. Členovia zväzu sú povinní:

a) zaplatiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka,

b) dodržiavať zákony, všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,

stanovy zväzu, vnútorné predpisy zväzu, a vnútrozväzovú disciplínu, a plniť úlohy uložené

zväzovými orgánmi,

c) chrániť majetok zväzu a majetok organizačnej zložky, ako i iný majetok zverený do dočasného

užívania,

d) zodpovedne vykonávať funkcie vo zväzových orgánoch, do ktorých boli zvolení,

e) splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou

konferenciou organizačnej zložky. Hodnotu brigádnickej hodiny určí členská schôdza. Spôsob

výkonu tejto povinnosti alebo jej náhradného plnenia určí výbor,

f) pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním pred začiatkom lovu, počas lovu,

počas prerušenia lovu a po ukončení lovu, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na

lov rýb, členský preukaz s fotografiou alebo preukaz Čestného člena s fotografiou.