Dôležité oznamy

         Simulovaná jarná a letná umelá             záplava ľavostrannej ramennej                            sústavy Dunaja

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda (ŠOP) sa uskutoční simulovaná jarná a letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).
Cieľom tohtoročných simulovaných záplav sú druhy rýb európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy.
Tesným naviazaním termínov jarnej a letnej záplavy sa zabezpečí plynulý priebeh vývinových cyklov rýb (neres a vývin plôdika) a vodných živočíchov a predíde sa tak potenciálnym stratám na prirodzenej reprodukcii.


Žiadame Vás, aby ste urobili potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a zabránenie hospodárskym škodám v oblasti ramennej sústavy!


Jarná simulovaná záplava:
  • termín začatia: 14.5.2022
  • dĺžka trvania: 30 dní
  • kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)
Letná simulovaná záplava:
  • termín začatia: 13.6.2022
  • dĺžka trvania: 16 dní
  • maximálny prietok: 60 m3/sS pozdravom

Kancelária generálneho riaditeľa

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Telefón: 0906311111

e-mail: info@vvb.sk 


                                                     NÁVRH STANOV SRZ

Vážení členovia máte možnosť, v zmysle záverov z VČS, predložiť výboru MO SRZ Šamorín, prípadné pripomienky k stanovám. Pripomienky je potrebné doručiť výboru najneskôr do 11.5.2022,na adresu Obilná 2 Šamorín/poštová schránka na budove daňového úradu/, kedy sa prípadným pripomienkam budeme venovať na výborovej schôdzi a postúpime ich ďalej na radu SRZ do Žiliny.

Kandidatúra do výboru MO SRZ Šamorín

Výbor MO SRZ Šamorín oznamuje členom MO, že v priebehu  roka 2022, sa uskutočnia voľby do výboru MO na nasledujúce štvorročné obdobie. Predpokladaný termín volieb je plánovaný na VČS 2022 v mesiaci február, alebo marec, resp. podľa pandemickej situácie v SR.
Kandidovať do výboru môže každý člen MO s tým, že do  10.1.2022 doručí výboru MO 

( mail: srzmosamorin@gmail.com ), alebo do schránky organizácie ,vyplnenú priloženú prihlášku, priloženú pod textom.

Výbor MO SRZ Šamorín


           vek člena             zápisné nový člen              členská známka           miestne povolenie       zväzové povolenie 

  Deti do 5 rokov                                   0 €                             1 €                          0 €                                10 €                    

 Deti od 6 do 14 rokov                        10 €                             1 €                          14 €                              10 €                    

Študenti od 15 do 25 rokov                30 €                          17 €                          33 €                               40 €                     

Dospelí nad 18 rokov                         50 €                          29 €                         46 €                               40 €                   

Ženy a členovia nad 70 rokov            50€                          29 €                         33 €                                40 €                   

 neodpracovaná brigáda - príspevok na zarybnenie 30€