Predaj povolení

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov rok 2022

Oznamujeme členom MO SRZ Šamorín, že je možný aj osobný predaj členských známok.


Ďalej bude osobný predaj v roku 2022 prebiehať každý štvrtok, január až máj ( mimo štátne sviatky) v čase od 17:00 do 19:00 hod. 


Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov, sumu uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900
(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov, pošle poštou na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať.
Mária Orosová
Výbor MO SRZ Šamorín

 vek člena     zápisné nový člen členská známka miestne povolenie zväzové povolenie
 Deti do 5 rok.             0 €                    1 €                         0 €                            10 €

 Deti od 6 do 14 rok.   10 €                   1 €                        14 €                            10 €

 Študenti od 15 do 25 rok. 30 €            17 €                      33 €                           40 €

 Dospelí nad 18 rok.         50 €              29 €                     46 €                            40 €

 Ženy a členovia nad 70 rok. 50€         29 €                     33 €                            40 €

neodpracovaná brigáda príspevok na zarybnenie 30€ Rybársky lístok - nevydáva MO SRZ Šamorín, ake príslušná obec, v ktorej má rybár trvalé, prechodné bydlisko. 
Každý rybár je povinný mať  RYBÁRSKY LÍSTOK
Každý rybár je povinný mať RYBÁRSKY LÍSTOK