Predaj povolení

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov rok 2023 

Osobný predaj v roku 2023 prebiehať každý štvrtok, január až máj ( mimo štátne sviatky) v čase od 17:00 do 19:00 hod. 


Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov, sumu uhradí na účet MO SRZ Šamorín ( platba musí prebehnúť až 1. januára) v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900
(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov, pošle poštou na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov, platný rybársky lístok na rok 2023 a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať.
Mária Orosová
Výbor MO SRZ Šamorín

                   Ceny povolení na rok 2023

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE!

Výbor MO SRZ Šamorín upozorňuje členov MO SRZ Šamorín na nasledujúce základné povinnosti:
 

Do 15.januára nasledujúceho roka odovzdať riadne vyplnený Záznam o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch vrátane riadne vyplneného Celoročného sumáru úlovkov podľa druhov rýb na rybárskych revíroch (viď tabuľka na konci Záznamu)

Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ z Vyhlášky MžP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 o rybárstve §14 odst. 21 
Zaplatiť členské príspevky (členskú známku) najneskôr do 31.marca kalendárneho roka. 
Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ zo Stanov SRZ §6, bod 2, odst a)   
Nesplnením tejto základnej povinnosti bude člen považovaný za nového člena, s tým, že bude musieť uhradiť poplatok ako pri zápise do SRZ!
          Výbor MO SRZ Šamorín


Rybársky lístok - nevydáva MO SRZ Šamorín, ake príslušná obec, v ktorej má rybár trvalé, prechodné bydlisko. 

Každý rybár je povinný mať  RYBÁRSKY LÍSTOK
Každý rybár je povinný mať RYBÁRSKY LÍSTOK