Predaj povolení

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov rok 2023 

Osobný predaj v roku 2023 prebiehať každý štvrtok, január až máj ( mimo štátne sviatky) v čase od 17:00 do 19:00 hod. 


Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov, sumu uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900
(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov, pošle poštou na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov, platný rybársky lístok na rok 2023 a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať.
Mária Orosová
Výbor MO SRZ Šamorín

Rybársky lístok - nevydáva MO SRZ Šamorín, ake príslušná obec, v ktorej má rybár trvalé, prechodné bydlisko. 

Každý rybár je povinný mať  RYBÁRSKY LÍSTOK
Každý rybár je povinný mať RYBÁRSKY LÍSTOK