Predaj povolení

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov rok 2024 

Osobný predaj v roku 2024 prebiehať každý štvrtok, január až máj ( mimo štátne sviatky) v čase od 17:00 do 19:00 hod. 


Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov, sumu uhradí na účet MO SRZ Šamorín ( platba musí prebehnúť až 1. januára) v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900
(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov, pošle poštou na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov, platný rybársky lístok na rok 2023 a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať.
Mária Orosová
Výbor MO SRZ Šamorín

                   Ceny povolení na rok 2024

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE!

Výbor MO SRZ Šamorín upozorňuje členov MO SRZ Šamorín na nasledujúce základné povinnosti:
 

Do 15.januára nasledujúceho roka odovzdať riadne vyplnený Záznam o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch vrátane riadne vyplneného Celoročného sumáru úlovkov podľa druhov rýb na rybárskych revíroch (viď tabuľka na konci Záznamu)

Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ z Vyhlášky MžP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 o rybárstve §14 odst. 21 
Zaplatiť členské príspevky (členskú známku) najneskôr do 31.marca kalendárneho roka. 
Uvedená povinnosť vyplýva pre členov SRZ zo Stanov SRZ §6, bod 2, odst a)   
Nesplnením tejto základnej povinnosti bude člen považovaný za nového člena, s tým, že bude musieť uhradiť poplatok ako pri zápise do SRZ!
          Výbor MO SRZ Šamorín


Rybársky lístok - nevydáva MO SRZ Šamorín, ale príslušná obec, v ktorej má rybár trvalé, prechodné bydlisko. 

       Kde, ako a u koho vybavím  rybársky lístok         Šamorín 

RYBÁRSKY LÍSTOK

Čo vybavíte

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky v meste Šamorín vydáva mestský úrad, a to na základe § 10 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Čo potrebujete

  • Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
  • Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok bude vydaný po uhradení poplatku.
  • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

Správny poplatok

Vydanie rybárskeho lístka

  • týždenný – 3,00,-eur
  • mesačný – 5,00,-eur
  • ročný – 10,00,-eur
  • trojročný – 25,00,-eur

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti, v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Šamorín.

U koho vybavíte

Mária Horváthová
Prízemie, č. dv. 2
Tel.: 031 5900402
Mail: maria.horvathova@samorin.sk

Každý rybár je povinný mať  RYBÁRSKY LÍSTOK
Každý rybár je povinný mať RYBÁRSKY LÍSTOK