Predaj povolení

Momentálne pozastavený prijem nových dospelých členov Začiatok vydávania členských známok a povolení je 

20. 12. 2019.Termíny vydávania:

Utorok: od 17:00 do 20:00

Štvrtok: od 17:00 do 20:00


V prípade ak pripadne deň vydávania povolení na štátny sviatok, v tento deň sa povolenia nevydávajú.