Smernica SRZ a Stanovy 

Smernica o platení zápisného, členských príspevkov, iných príspevkov a vydávaní povolení na rybolov Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Šamoríne

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Šamoríne (ďalej iba MO Šamorín) prijíma túto smernicu za účelom určenia postupov pri predaji cenín, cien jednotlivých cenín a úkonov, práv a povinností členov MO Šamorín v súvislosti s uhrádzaním členských príspevkov, iných príspevkov a vydávaním povolení na rybolov. Táto smernica je podriadená smernici o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov vydanej Radou Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej iba smernica Rady).

Článok I.

Zápisné a príspevok na zarybnenie pre nečlena MO Šamorín

 • Výška zápisného podľa článku II., bod 1., smernice Rady (dospelý člen) je 100 EUR.
 • Pri prestupe člena MO Šamorín do inej ZO SRZ sa takémuto členovi nevracia žiadna časť zaplateného zápisného, členského príspevku či iných príspevkov.
 • Výška zápisného podľa článku II., bod 5., smernice Rady (deti 6-14) je 10 EUR.
 • Výška zápisného podľa článku II., bod 6., smernice Rady (mládež 15-17, študenti do 25 rokov) je 30 EUR.

Článok II.

Členské príspevky

 • Členský príspevok podľa článku IV., bod 1., smernice Rady (dospelý člen) je 41 EUR.
 • Členský príspevok podľa článku IV., bod 3., smernice Rady (mládež 15-17 a študenti do 25 rokov) je 17 EUR.
 • Deti vo veku od 3 do 14 rokov platia členský príspevok vo výške 1 EURO.

Článok III.

Vydávanie Povolení na rybolov v podmienkach MO Šamorín

 • MO Šamorín vydáva svojim členom nasledujúce druhy povolební na rybolov:
 • miestne povolenie na kaprové vody,
 • zväzové povolenie na kaprové vody, zväzové povolenie na lipňové vody
 • detské miestne povolenie kaprové, pre deti od 6 rokov do 14 rokov,
 • detské povolenie na bič pre deti od 3 do 5 rokov,
 • miestne povolenie na kaprové vody na reprezentačné účely
 • MO Šamorín vydáva členom iných ZO SRZ nasledujúce druhy povolební na rybolov:
 • hosťovacie miestne povolenie denné na kaprové vody na 1 revír ZO SRZ
 • miestne povolenie na kaprové vody, na rybárske revíry MO Šamorín, ktorého vydanie nie je nárokovateľné a je podmienené zaplatením poplatku na zarybnenie vo výške 100 EUR.
 • MO Šamorín vydáva nečlenom SRZ:
 • hosťovacie miestne povolenie denné na kaprové vody na 1 revír MO Šamorín,
 • hosťovacie miestne povolenie denné pre deti od 4 do 14 rokov, na kaprové vody na 1 revír MO Šamorín
 • hosťovacie miestne povolenie týždenné na kaprové vody na 1 revír MO Šamorín
 • Vydávanie povolení na rybolov prebieha v kancelárii MO Šamorín na Obilnej ulici č.2 v Šamoríne. Doba predaja bude zverejnená na webovej stránke a na kancelárii MO Šamorín. Predaj povolení prebieha od 1.1. do 31.5. kalendárneho roku. V prípade ak deň vydávania povolení pripadne na štátny sviatok, v takýto deň sa povolenia nevydávajú.Ak poverená osoba nemôže vykonávať predaj povolení v určený deň, zabezpečí informovanie členskej základne oznamom na kancelárii MO Šamorín a na webovej stránke MO Šamorín. Čas predpredaja povolení na lov rýb v mesiaci december bude uvedený na webovej stránke MO Šamorín.

Článok IV.

Ceny povolení na rybolov

 • Cena miestneho povolenia na rybolov pre dospelého člena - nezvýhodnenú kategóriu je 60 EUR
 • Cena miestneho povolenia na rybolov pre dospelého člena - zvýhodnenú kategóriu je 50 EUR
 • Cena miestneho povolenia pre deti do 5 rokov je 0 EUR
 • Cena miestneho povolenia pre deti od 6 do 14 rokov je 14 EUR
 • Cena zväzového povolenia pre deti od 3 do 14 rokov je 10 EUR
 • Cena zväzového povolenia pre mládež od 15 rokov a dospelých členov je 50 EUR
 • Cena týždenného hosťovacieho povolenia pre členov-deti od 6 do 14 rokov je 5 EUR
 • Cena denného hosťovacieho povolenia pre mládež od 15 rokov a dospelých členov je 30 EUR
 • Cena týždenného hosťovacieho povolenia pre mládež od 15 rokov a dospelých členov je 80 EUR
 • Cena denného povolenia pre nečlenov je 60 EUR
 • Cena týždenné povolenia pre nečlenov, deti od 6 do 14 rokov, je 10 EUR
 • Cena týždenného povolenia pre nečlenov je 150 EUR

Zvýhodnenou kategóriou podľa článku IV. bod 2. je

 • mládež od 15 do 17 rokov
 • študenti do 25 rokov 
 • ženy
 • dôchodcovia nad 70 rokov s dobou nepretržitého členstva v SRZ min. 10 rokov

Článok V.

Platnosť a účinnosť

 • Táto smernica nadobúda platnosť jej schválením.
 • Táto smernica nadobúda účinnosť 1.1.2023.